Visszaélés bejelentés

Bejelentés indítása

Jelen aloldal az alkalmazandó jogszabályoknak és a belső eljárásrendeknek való mindenkori megfelelés érdekében az esetlegesen észlelt szabálysértések bejelentésére szolgál.

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni. Elérhetőségeink a honlapon megtalálhatók. Online felületünket pedig jelen tájékoztatót követően érheti el.

Bejelentést tehet bármely munkavállaló, volt munkavállaló, olyan személy, aki esetében munkajogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a társaságunkkal szerződéses kapcsolatban áll, b) a társaságunk tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint c) a társaságunk ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is, az d) társaságunkkal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy, a társaságunknál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, a társaságunkkal az a), b) és d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e  jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a társaságunkkal megszűnt.

A rendszer lehetővé teszi az esetekkel kapcsolatos névtelen bejelentést is. A személyazonosság feltárására is lehetősége van, ezzel elősegítheti a vizsgálatok gyors és hatékony lefolytatását. Minden bejelentést bizalmasan kezelünk. Tájékoztatjuk, hogy névtelen bejelentését nem vagyunk kötelesek kivizsgálni.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy rosszhiszeműen, valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek (kérelmére) át kell adni.

Kérjük a lenti kérdéseket a lehető legnagyobb részletességgel és pontossággal válaszolja meg annak érdekében, hogy a bejelentett eseménnyel kapcsolatosan minden lényeges információt a tudomásunkra hozzon, ezzel is elősegítve a vizsgálat minél hatékonyabb lefolytatását.

Köszönjük együttműködését!