Általános vállalási feltételek

Általános vállalási feltételek

ÁLTALÁNOS VÁLLALÁSI FELTÉTELEK EGYSÉGES SZERKEZETŰ 2024. MÁRCIUS 01. NAPTÓL HATÁLYOS SZÖVEGE

Adatok

Cégnév:                       DELTA-TRUCK Járműjavító és Kereskedelmi Kft.

Székhely:                    2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 13.

Telephelyek:               HU-1097 Budapest, Táblás utca 36-38.

HU-4552 Napkor, Ilona utca 17. B. ép.

Elektronikus cím:       marketing@delta-truck.hu

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 24 502-250

Egyéb telefonszámok: +36 1 280-1820

Honlap cím:                http://www.deltatruck.hu

továbbiakban:                        Delta

Fogalmak:

Jármű: közúti szállító- vagy vontató Jármű: ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is, tehergépkocsi vagy vontató vagy nyergesvontató pótkocsi, félpótkocsi vagy vagy járműszerelvény. Az egyes Járműveket a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 1. sz. függelék határozza meg.

Új Jármű: az a Jármű, amelynek forgalomba helyezésére nem került sor vagy első forgalomba helyezése megtörtént és az üzembentartója a Partner vagy a Jármű importőre vagy az értékesítő Márkakereskedő, vagy ezektől a Delta-Truck Kft. szerezte meg és futásteljesítménye nem haladja meg a 1000 km-t. Az Új Jármű meghatározás nem irányadó a jótállás kezdete szempontjából, mert a jótállás kezdetét a Jármű eladója határozza meg.

Összeépítés: az a tevékenység, amelynek eredményeképpen – jogszabályban meghatározott esetekben hatósági engedély alapján – alváz és felépítmény és/vagy más Jármű elem végleges jelleggel kerülnek egybeépítésre, és műszaki vizsgáztatásra.

Delta: Új Járművek importőre és/vagy forgalmazója. A Delta egyes Járművek kiskereskedelmét más Járművek nagy-és kiskereskedelmét üzletszerűen végző gazdasági társaság.

Partner: az a személy, akivel a Delta üzleti tevékenysége során kapcsolatba kerül A Partner a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, függetlenül attól, hogy természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A Partner nem fogyasztó.

Gyártó: Jármű előállítója, vagy az, aki az Járművön önmagát gyártóként tünteti fel

Kivitelező: az a személy, amely üzletszerűen Járművek összeépítését végzi.

Felek: Delta és Partner együttesen.

Karbantartás: a Jármű rendeltetésszerű használhatóságának megőrzése érdekében üzemeltetés során szükségessé váló olyan tevékenységek, melyeket a Gyártó határoz meg a Járműre a Jármű használati utasításában előre meghatározott időtartamhoz, üzemidő elteltéhez és/vagy futásteljesítményhez kötötten.

Javítás: A Jármű bármilyen okból bekövetkezett üzemzavarának elhárítása.

Keretszerződés: a Delta, mint a szolgáltatás nyújtója, áru eladója és a Partner, mint a szolgáltatás igénybe vevője, áru vevője között megkötött az a szerződés, amelyben a felek átfogóan állapodnak meg egymással munkák elvégzéséről és/vagy szolgáltatások nyújtásáról és/vagy áruk, anyagok értékesítéséről a közöttük létesített kapcsolat lényeges elemeinek meghatározásával.

Egyedi Megrendelés: a Partner részéről a Delta részére meghatározott időpontban meghatározott Járműre meghatározott munka elvégzésére és/vagy szolgáltatás nyújtására és irányuló nyilatkozat, és annak Delta részéről történt elfogadása folytán létrejött szerződés.

Halasztott fizetés és Hitelkeret: a Delta és a Partner között megkötött írásbeli szerződés alapján a Partner meghatározott keretösszeg erejéig jogosult arra, hogy a Delta által részére nyújtott szerviz és javítási szolgáltatásokat és az ezekhez kapcsolódó alkatrészek beszerzését a teljesítést követően későbbi határidőben fizesse meg a szerződés szerint.

Használati Utasítás: a Gyártó által a Járműre kiadott üzemeltetési útmutató

Független Szerviz: Járművek karbantartásával és javításával üzletszerűen foglalkozó gazdálkodó szervezet azon márkájú Járművek karbantartása és javítása során, amelyek Gyártóival vagy ezek képviseleteivel nem áll fenn a Jármű márka képviseletére vonatkozó hatályos szerződése a Jármű javításának megkezdésekor

Márkaszervíz: Járművek karbantartásával és javításával üzletszerűen foglalkozó gazdálkodó szervezet azon márkájú járművekre vonatkozó tevékenység során, amelyek Gyártóival vagy ezek képviseleteivel márka képviseletére hatályos szerződése van a Jármű javításának megkezdésekor

Munkaidő: Munkanapokon hétfőtől-péntekig és a jogszabályokban munkanapként meghatározott más napokon 07:00-19:00 között vagy ettől eltérően, ha  a Delta honlapján  a szervízekre eltérő nyitva tartási időt tesz közzé.

Weblap: a Delta által üzemeltetett, a Deltára vonatkozó információkat tartalmazó internetes dokumentum, mely elérhető a világhálón.

ÁVF: a Delta által a Partner közreműködése nélkül kialakított azoknak a szabályoknak az összessége, amelyet az általa végzett Járműkarbantartási, az eladott Járművekre Gyártók által biztosított Jótállási kötelezettség teljesítése, Járműjavítási, Biztosítási kárügyintézési, alkatrész értékesítési üzleti tevékenysége keretében alkalmaz a Partnerrel törtnő kapcsolatfelvételtől kezdődően a jogviszony megszűnéséig.

ÁVF Közzététele: a Delta a hatályos ÁVF-et a mindenkori Weboldalán közzéteszi és a telephelyein gondoskodik arról, hogy a hatályos ÁVF bárki számára elérhető legyen. Delta telephelyei a Weboldalon találhatóak meg.

Szabályzat hatálya

Tárgyi hatály: Az ÁVF hatálya alá kizárólag azok az új és használt Járművek tartoznak, amelyeket a Delta az ÁVF hatálya alá tartozó tevékenységre átvesz a Partnertől.

A Szabályzat hatálya alá tartozó tevékenységek:

Partner és a Delta közötti alábbi tevékenységek:

Járműjavítás és karbantartás:

 • napi vizsgálat, időszakos műszaki szemle
 • garanciális átvizsgálás
 • jármű futójavítása
 • fődarab és karosszéria elem csere
 • járművek, fődarabok, részegységek diagnosztikája, beszabályozása
 • járművek, fődarabok, részegységek javítása, felújítása
 • járművek, fődarabok, részegységek összeépítése, átalakítása, karosszéria javítása

Jármű villamossági javítás:

 • járművek elektromos futójavítása
 • elektromos részegységek, műszerek diagnosztikája, beszabályozása
 • gépi forgácsolás
 • speciális elektromos részegységek és műszerek felújítása

Hatósági feladatok végzése külön jogosítvány alapján:

 • forgalomba helyezést megelőző műszaki vizsga
 • időszakos műszaki vizsga
 • járművek környezetvédelmi felülvizsgálata
 • integrált vizsgálat

Biztosítási Ügyintézés Kár esetén a Biztosítóval Szemben

Jótállási és Szavatossági feladatok ellátása a Gyártókkal, Importőrökkel kötött szerződések alapján

Nyilatkozatok, Képviselet

Nyilatkozatok módja, megőrzése

Partner kapcsolattartási címei: postai cím továbbá e-mail cím és/vagy telefonszám. A Partner kapcsolattartási címei, melyekről a Partner a Deltának hanghívást indított és/vagy szöveges üzenetet küldött, és abból – összevetve a Delta adatbázisaiban rögzített rendelkezésére álló más, a Partnerre vonatkozó adatokkal -, megállapítható, hogy a Partner kapcsolattartója a Deltával kezdeményezett kapcsolatot. A Partner az első kapcsolatfelvételkor átadja a Deltának a Deltával történő kapcsolattartásra rendszeresített elérhetőségeit.

 Delta kapcsolattartási Cím: a Delta közzéteszi a honlapján a Delta által a Partnerrel történő kapcsolattartásra rendszeresített postai, email címeket és telefonszámokat, melyek a Delta szervizüzletágának ügyfélszolgálatain az ügyfelekkel történő kapcsolattartás érdekében a munkaidőben működnek. Ezen túl kapcsolattartási címek a Delta szerviz üzletágának ügyfélszolgálatán a munkafelvevők hivatali e-mail címe és telefonszáma. A Delta nem tart kapcsolatot a közösségi platformokon (pl: fb, messenger, stb.).

Nyilatkozattétel:

Szerződéskötés, módosítás, teljesítés

 • Egyidejűleg jelenlevők között a szerződéskötés, módosítás módja: írásbeli megrendelés papíron. Teljesítés elfogadása, joglemondás, egyezségkötés csak papír alapú nyilatkozaton kerül sor.
 • Távollevők között azokat az Kapcsolattartási címeket, melyeken az üzenet elküldése, tartalma, valamint a Partner válaszüzenete változtatás nélkül visszaidézhető, a Partner és a Delta között egyedi szerződések megkötése során szerződéskötésre alkalmas kapcsolattartási címnek kell tekinteni. A Delta a távollevő ügyfelekkel kötendő szerződéskötéskor szöveges nyilatkozatokban, ezekről készült fotófelvételek megküldésével és fogadásával jár el a szerződéskötések során. Amennyiben az szükséges, abban az esetben a szöveges nyilatkozatot a Járművekről és azok alkatrészeiről készült fotófelvételek egészítik ki.
 • A potenciális partner időpontfoglalásra távollevőként bármely kapcsolattartási címet használhatja. A szerződés kizárólag a Jármű megvizsgálására jön létre.

Kapcsolattartás:

 • Egyidejűleg jelenlevők között: szóban, vita esetén írásba foglalva.
 • Távollevők között: ismert kapcsolattartási címeken. A Delta a beszélgetésekről nem készít hang- és/vagy videofelvételt. A Delta nem járul hozzá hang és/vagy videofelvétel rögzítéséhez. A Delta video- és hangüzeneteket nem küld, ezek fogadását nem teszi lehetővé a kapcsolattartás során. A távollevők között folytatott – nem rögzített – megbeszélések eredményét a Delta összefoglalóan rögzíti a Delta a saját CRM dokumentációjában, és ha bármelyik fél kötelezettséget vállalt a másikkal szemben, akkor a kötelezettségvállalást szöveges nyilatkozatként megküldi a Partner ismert kapcsolattartási e-mail címére. Ha kétséges, hogy a Partner az e-mail haladéktalan olvasására képes, akkor az utolsó beszélgetés alapján ismert kapcsolattartási címre is üzenetet küld a Delta.

Szöveges nyilatkozatok és képfelvételek megőrzése:

Delta a Partnernek küldött és a Partner hozzá címzett küldeményeit és üzeneteit menti, és szerződéskötés esetén elévülési idő elteltéig megőrzi azokat.

Képviselet

Delta

 • A Delta ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben dolgozó és a Delta kapcsolattartási címeiről nyilatkozatot tevő munkafelvevők: ÁVF hatálya alá tartozó szokásos tevékenységekre egyedi szerződések megkötésére, módosítására, teljesítésére, kapcsolattartás. A képviseleti jog nem terjed ki egyezségkötésre, joglemondásra, vita esetén kötelezettség elismerésére.
 • Szerviz Üzletág vezető: Keretszerződés- megkötése, módosítása, megszűntetése, egyezség, joglemondás, vita esetén kötelezettség elismerése.
 • Kintlevőség kezelés: Pénzügy
 • Halasztott Fizetés és hitelkeret: Pénzügy
 • Járművek jótállása: Jármű gyártója illetve képviselete

Partner

 • ÁVF hatálya alá tartozó szokásos tevékenységek egyedi szerződésének megkötésére, módosítására, teljesítésére, kapcsolattartás: Jármű üzembentartójának törvényes képviselője. A Partner részéről eljáró más személy köteles azonosítani magát. Azonosítás nélkül kizárólag időpontfoglalásra jogosult a képviselő. A Képviselő köteles megjelölni a Deltának nyilatkozattételi jogosultságának jogalapját (törvényes képviselő, meghatalmazott, munkavállaló). A Partner részéről eljáró az egyedi megrendelésekben nyilatkozik arra, hogy jogosult a Partner képviseletében eljárni, és ha nem hagyja jóvá a nyilatkozatát a képviselt, akkor vállalja megrendelés teljesítése folytán a Delta részére járó díjak megfizetését. A Partner képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki a Felek között kialakult gyakorlat alapján szokásosan eljár a Partner nevében az Ismert Kapcsolattartási címekről.
 • Keretszerződés megkötése, módosítása, megszűntetése, egyezség, joglemondás, vita esetén kötelezettség elismerése: Jármű üzembentartójának törvényes képviselője vagy meghatalmazottja írásbeli meghatalmazással.

Egyedi Megrendelés, Teljesítés

Időpont foglalás megrendelése (Egyedi Megrendelés)

A Partner a Jármű megvizsgálására időpontot foglalhat a Jármű forgalmi rendszáma, típusára vonatkozó adatok, valamint a tapasztalt hibajelenség és vagy igényelt szolgáltatás megadásával a kapcsolattartási címeken vagy személyesen. Az időpont foglalás megrendelése a Delta visszaigazolásával jön létre. A Delta és a távollevő Partner között a javítási, karbantartási munkára vonatkozó Egyedi Megrendelés akkor, és olyan tartalommal jön létre, ha az Egyedi Megrendelést a Partner aláírja a Jármű átadásakor.

A Delta a Partner által megadott adatok alapján tervezi a Járművel kapcsolatos munkaigényt, ennek megfelelően biztosít Időpont foglalást. Ha a Partner az Időpont foglalást nem törli a foglalt időpont előtti munkanap Munkaidejének végéig, abban az esetben az Időpont foglalás szerinti időtartamra abban az esetben is létrejön a Felek közötti Egyedi Megrendelés, ha a Partner nem jelenik meg az Időpont foglalásra Ha a Partner az Időpontfoglalástól számított 1 órán belül nem jelenik meg a Delta telephelyén, abban az esetben a Partner köteles  az Időpontfoglalás szerinti időtartamra, de legalább egy óra munkára vonatkozó normaóra díjat megfizetni a Deltának. A Delta az 1 órát meghaladó késés esetén jogosult új Időpont foglalást adni.

Ha a Partner adatszolgáltatása alapján a Delta által kalkulálttól eltérő munkavégzés szükséges a Jármű tényleges állapota alapján és ezért időpontfoglaláskor kalkulált időtartamnál hosszabb időt vesz igénybe a munka továbbá olyan áru, szolgáltatás megrendelése szükséges a Delta teljesítéséhez, mellyel nem számolhatott előre, abban az esetben a Delta jogosult a munka elvégzésére új időpontfoglalást adni a Partnernek.

Időpontfoglalás nélkül a Delta nem igazol vissza munkavégzésre vonatkozó megrendelést.

Munkavégzés megrendelése (Egyedi Megrendelés)

A Járműre vonatkozó munka megrendelésére a Delta telephelyein vagy mentésekor a Jármű fellelési helyén kerül sor a Jármű okmányának bemutatásával és a Megrendelő aláírásával.  Előlegfizetési kötelezettség esetében a munka elvégzésére az Egyedi Megrendelés az előleg megfizetésével jön létre.

Az Egyedi Megrendelés tartalmazza a Megrendelő által megadott adatokat, a Jármű azonosítására vonatkozó adatokat, a tapasztalt hibajelenséget és/vagy igényelt szolgáltatást és a Partner részéről eljáró személy azonosítását. A Delta a munkavégzés Egyedi Megrendelésében megjelöli várható, kalkulált díjat vagy feltűnteti azt, hogy ennek kalkulációja az ismert információk birtokában nem lehetséges. A Kalkulált díjak a Delta tapasztalati adatai, a kalkuláció tájékoztató adat. A kalkuláció elfogadásával a Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a kalkulációban meghatározott munkavégzésért  felszámított díjat megfizeti a munka elvégése esetén. A kalkuláció nem eredményez ajánlati kötöttséget a Deltára, aki a hiba feltárása után jogosult árajánlatot adni. Nem határozható meg a kalkuláció különösen a következő esetekben: mentéssel egybekapcsolódó hibajavítás, helyszíni hibajavítás, a hibafeltárás.

A kiszállások és mentések során az Egyedi megrendeléskor kizárólag akkor készül ajánlat, ha ezt a Partner kéri. Az ajánlat kalkuláció, ezt a Partnerek ki kell küldeni.

A Delta a javításra vonatkozó összefoglaló kalkulációs árajánlatot a Jármű szétszerelése nélkül a hibajelenség és a diagnosztikai eszközök alapján készíti el. Abban az esetben kerül sor a Jármű szétszerelése útján a hiba diagnosztizálására, ha a hiba jellege, a diagnosztikai műszerek adatszolgáltatásának hiánya vagy elégtelensége, vagy jellege folytán a diagnosztikai rendszer kizárólag a hibakeresés irányát határozza meg; illetőleg a Partner Egyedi Megrendelése alapján ez szükséges. Ezekben az esetekben nem kerül sor az Egyedi Megrendeléskor kalkuláció készítésére.

A Delta a Partner kérésére, vagy Járművenként és javításonként 500.000,- Ft (ötszázezer) összeghatár feletti javítás esetében készít részletes árajánlatot. Ha a Partner kérésére készített részletes árajánlat alapján a Partner Egyedi Megrendelése teljesítését nem kéri, abban az esetben a részletes ajánlat készítésnek díja az ajánlott díj 2%-a de legalább 10.000,- Ft.

Az Egyedi Megrendeléssel a Partner hozzájárul ahhoz, hogy a Delta próbaúton ellenőrizze a Jármű működését, amennyiben ez a teljesítéshez szükséges. A próbaút történhet eszközön és/vagy telephelyen belül vagy közúton.

Ha az Egyedi Megrendelés teljesítésekor a Delta azt észleli, hogy a Partner által megadott adatoktól és/vagy igénytől eltérő munka elvégzése (is) szükséges és a Megrendelésben kalkulált díj legfeljebb 10%-kal  vagy 100.000,- Ft-tal emelkedik, abban az esetben a munkavégzés megrendelését nem kell módosítani, a Delta a munkát elvégzi. Ha a kalkulált díjtöbblet várhatóan meghaladja a 10%-os, de legalább 100.000,- Ft-os eltérést mutat, akkor a Delta a Partner kapcsolattartási címén keresztül a legrövidebb időn belül a Megrendelés módosítására ajánlatot küld és az ajánlat visszaigazolásától függően az Egyedi Megrendelés módosítására kerül sor. A Partner az ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról 5 órán belül köteles nyilatkozni attól függetlenül, hogy az 5 óra alatt a munkaidő lejárt vagy sem. A Partner nyilatkozatának hiányában a Jármű a Delta tevékenységének folyamatossága érdekében összeszerelésre kerül, és Új időpontfoglalás esetén új Egyedi Megrendelés alapján kerül javításra.

A Partner jogosult arra, hogy a hibameghatározásra állapodjon meg a Deltával és a hibajavításra ajánlatot kérjen tőle. Ebben az esetben a hibajavításra csak az ajánlat visszaigazolása esetén kerül sor.

A Partner visszaigazolásában jogosult arról dönteni, hogy a hibafeltárást kivéve a megrendelt munkavégzést nem igényeli, és/vagy az ajánlat szerinti munkavégzést sem kéri. Ebben az esetben a Jármű hibájának diagnosztikáját, a Járművön addig elvégzett műveleteket és a Jármű összeszerelésére fordított idő az Egyedi Megrendelés tárgya, a Partnernek ennek ellenértékét kell megfizetnie.

Munkavégzés teljesítése

A munkát a Delta a lefoglalt időpontban a Partner által megadott adatokból kiindulva végzi el szakképzett személyek munkavégzésével a Gyártók előírásai, az általuk megjelölt műveletek, technológiai kötelezettségek szerint, a jogszabályoknak, a szakma szabályainak és a korszerű szakmai gyakorlatnak betartásával.

A Delta a hatósági eljáráshoz szükséges feladatok, jogszabályban előírt felülvizsgálatok, szerkezeti vizsgálatok ellátásakor a hatósági előírásoknak, jogszabályoknak történő megfeleléshez szükséges feladatokat köteles elvégezni.

Ha a Partner a Gyártó előírásaitól, a jogszabályoktól  vagy a hatóságok által előírtaktól a Egyedi Megrendelésében eltér, és egyes Karbantartások vagy jogszabályok betartásához, hatósági vizsgák megszerzéséhez szükséges műveletek elvégzését nem kéri, abban az esetben a Megrendelés elvállalásakor a Delta köteles a Partner figyelmét felhívni arra, hogy mely karbantartási vagy más műveletek lennének szükségesek, és ezek elmulasztása a Partner megrendelésétől függően a jótállás, szavatosság elvesztésével járhat vagy a hatósági vizsga, felülvizsgálat  megtagadására, eredménytelenségére vezethet továbbá a Jármű meghibásodásához vezethet.

A Partner Gyártói Karbantartástól vagy a Hatósági előírástól eltérő Megrendelését a Delta csak akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályba ütközik vagy azt eredményezi, hogy a Jármű a közúti közlekedésben mulasztás vagy eltérés folytán nem vehetne részt.

A Delta a Gyártói jótállás teljesítésekor a Partner által bejelentett hibajelenség okát köteles a Gyártó előírásai, utasításai szerint elhárítani. A Delta a Gyártók előírásainak alapján a Partner által be nem jelentett hibajelenségre nem végezhet sem feltárást, sem javítást.

A Delta hibajavítás és a munkavégzésre vonatkozó megrendelés teljesítése esetén a Partner által megadott adatokból kiindulva látja el a feladatát.

A Delta minden esetben rögzíti a hibajavítás megkezdése előtt a diagnosztikai eszközök eredményeit. A diagnosztikai eszközök adatai nem minősülnek önmagukban hibameghatározásnak, arra alkalmasak, hogy a hibakeresés irányát, területét jelöljék meg a Deltának. A diagnosztikai eszközök Járműre vonatkozó eredményeit a Delta csak elektronikusan tárolja, 24 hónapig megőrzi, a Partner kifejezett kérésére átadja ezeket a Partnernek.

A Delta hibajavítás megrendelésekor végez hibameghatározást, és annak alapján az elsődleges, közvetlen hibaok elhárításához szükséges feladatokat végzi el. A Delta hibajavítás során nem végez kutatást, hibafeltárást másodlagos hibaokok vagy a Jármű elhasználódásából, életkorából és futásteljesítményéből eredő, a Partner által meg nem jelölt hibajelenségek után.

Ha a Partner Egyedi Megrendelésének a tárgya nem hibajavítás, hanem más szolgáltatás elvégzése, abban az esetben a Delta nem végez hibameghatározást, kizárólag az Egyedi Megrendeléssel érintett szolgáltatáshoz elengedhetetlenül szükséges feladatokat végzi el az előre kalkulált díj és 10%-os eltérési lehetőségét alapul véve.

Ha a Jármű az elsődleges hibaok elhárításával nem vehet részt a forgalomban, mert a biztonságos közlekedésre nem alkalmas, abban az esetben erre a Delta a hiba felismerésekor az Ismert kapcsolattartási címen felhívja a Partnert a hibajavítás szükségességére és ajánlatot tesz részére ennek elvégzésére. Ha a Partner nem fogadja el a Delta ajánlatát, abban az esetben a Jármű csak a tájékoztatás megtörténtének elismerését követően adható vissza a Partnernek.

Ha a Delta a munkavégzéskor felismeri, hogy a Járműnek az Egyedi Megrendeléstől eltérő, más hibája is van, vagy a hibajavítástól független szolgáltatás esetén hibát ismer fel, abban az esetben erről tájékoztatja a Partnert, és a Partner kérésére ajánlatot ad részére, és a Partner visszaigazolása esetén az eredeti megrendelés teljesítésekor vagy új időpont foglalás alapján az új Egyedi Megrendelés alapján a munkát elvégzi részére.

A Delta a munkavégzéskor a gazdaságosság alapelve alapján dönt a feladatmegoldás módjáról. Gazdaságos az a hibajavítás és más munkavégzés, ami a legcélszerűbb, leggyorsabb és legolcsóbb.

Ha az Egyedi Megrendelésben elvállalt munkák teljesítéséhez olyan előre nem látott munkák vagy a megrendelt munkákkal közvetlen összefüggésben levő előre nem látható járulékos tevékenységek szükségesek, amelyek nélkül a Delta teljesítése nem biztosítható, azokat abban az esetben is el kell végeznie a Deltának, ha külön azt a Partner nem rendelte meg. Ha az előre nem látható munkák, járulékos költségek meghaladják a kalkulált vállalkozói díj 10%-t, vagy 100.000,- Ft-ot, abban az esetben az Egyedi Megrendelés módosítása szükséges.

Ha a Delta teljesítésekor az elsődleges hibaok javítása befejezésekor, a Delta által elvégzett próbák során az válik ismertté, hogy a Járműnek több hibája is van, és további hibajavítás is szükséges, abban az esetben a Delta jogosult a Jármű rendeltetésszerű használatához szükséges további hibák kijavítására, de ha az utóbb feltárt hibajavítás költségei meghaladják a kalkulált vállalkozói díj 10%-t, vagy 100.000,- Ft-ot, abban az esetben az Egyedi Megrendelés módosítása szükséges.

A Delta a hibajavításhoz új alkatrészeket épít be a Járműbe. Ha a Jármű jótállás alatt áll, a jótállás szabályait is alkalmazza a Delta. Ha a Járműbe beépítendő Új alkatrésszel megegyező specifikációjú nem gyári alkatrész szabadpiaci beszerzése gyorsabb vagy olcsóbb, mint a gyári alkatrész, akkor a Delta a nem gyári alkatrészt szerzi be és szereli be a Járműbe, kivéve, ha a Partner az Egyedi Megrendelésében kikötötte, hogy Gyári alkatrész beépítését kéri. Ha az alkatrész utánpótlás akadályozottsága vagy a más ok miatt – különösen a Jármű kora, futásteljesítménye, állapota indokolja -, a Delta jogosult használt vagy felújított alkatrész felhasználására a javítás során, azonban ezt a Partner előzetes beleegyezésével teheti meg. A Partner a beleegyezését az Ismert kapcsolattartási címéről a Delta kapcsolattartási címére szöveges üzenetben juttatja el. A Partner a jóváhagyását köteles az Egyedi Megrendelés módosítására nyitva álló határidőben megtenni. A Partner hallgatása esetében új alkatrészt kell beépíteni.

A Delta kivételesen csak abban az esetben építi be a Partner által biztosított alkatrészt a Járműbe, ha nincsen raktáron az alkatrész, továbbá észszerű időn belül a szabadpiacon nem szerezhető be új alkatrészként. A Partner által biztosított alkatrészt a Delta az átvételt követően megvizsgálja, és visszautasíthatja annak beépítését, különösen akkor, ha az alkatrész minőségére utaló nemzetközi jelzések, jóváhagyási jelek vagy azonosítók nem ellenőrizhetőek vagy nem állnak rendelkezésre vagy más ok miatt -különösen minőségük miatt – azok beépítése szakmai kockázattal járhat. A Delta az egyedi megrendelőn és a munkalapon egyaránt megjelöli, ha a Partner által biztosított alkatrész kerül beépítésre.

Ha a Teljesítést alkatrész, anyag vagy szolgáltatás beszerzése érdekében meg kell szakítani, abban az esetben a Delta teljesítési határideje, az áru, anyag szolgáltatás beérkezéséig nyugszik, a teljesítési határidő ezek beérkezését követő 2 nap elteltével folytatódik (automatikus időpont ütemezés). A Delta a javítás folytatásáig a Járművet a telephelyén tárolja. A Partner jogosult arra, hogy az áru, anyag szolgáltatás beérkezéséig a Járművet elszállítsa, használja abban az esetben, ha a hiba nem akadályozza a Jármű rendeltetésszerű használhatóságát.

Ha a munka elvégzéséhez szükséges alkatrészt gyártótól kell beszerezni, abban az esetben a Delta jogosult arra, hogy előleget követeljen, és a Partner előlegfizetését követően rendelje meg az alkatrészt. Ha a Partner késedelmesen teljesíti a fizetési kötelezettségét, abban az esetben a Delta későbbi gyártói megrendelése azt eredményezheti, hogy a Gyártó a Partner késedelmének mértékétől eltérő mértékű hosszabb teljesítési határidőről tájékoztatja a Deltát. Ebben az esetben a Szerződés a Gyártó tájékoztatása szerint módosul.

A Delta az alkatrészek beszerzésére azok gyártóival, forgalmazóival szerződésekkel rendelkezik. A Delta nem felelős azért, ha az alkatrészek gyártói az alkatrészeket az alkatrész szállítására általuk megjelölt határidőn túl szállítják le a Deltának. Ha az alkatrész gyártója vagy forgalmazója az általa előre jelzett határidőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a Delta elállhat a szerződéstől a Jármű javítására. A Partner elállásra jogosult a gyártó alkatrész szállítási késedelme esetén, de a Delta az addig elvégzett munkák ellenértékére jogosult. Ha a Partner nem áll el a Szerződéstől, abban az esetben a Deltával szemben a szerződésszegés szabályai nem alkalmazhatóak. A Delta nem tartozik felelősséggel azért, ha a Gyártók az általuk vállalt szállítási határidőket túllépik. A Delta által vállalt határidő tájékoztató határidő. A Szerződésben meghatározott határidő meghosszabbodik a Gyártó és/vagy Kivitelező által módosított határidővel arányosan.

Ha a teljesítés során bármely olyan körülmény derül ki, mely akadályozza a teljesítést, a Delta haladéktalanul tájékoztatja a Partnert Ismert kapcsolattartási címén.

A Járművön végzett tevékenységeket a Delta munkalapon dokumentálja. A munkalap tartalmazza hiba esetén az elsődleges hibaokot és a hibajavítás esetén annak módját. A munkalap tartalmazza az elvégzett műveleteket és a felhasznált anyagokat a szakma szabályainak megfelelően. Jótállási kötelezettség teljesítésekor a munkalapot meghaladóan a Gyártók részére Gyártók elvárásai szerinti adatok a munkalap mellékletét képezik. A munkalap a Jármű Partner részére történő átadásakor kerül lezárásra.

A Munkalapot a Partner ellenőrzi és aláírja a Jármű átvételekor. A munkalap eredeti példánya a Deltánál marad, a Partner kérésére a munkalapról másolat kerül kiadásra részére.

Ha a Delta a Gyártó képviseletében a Partner részére jótállási kötelezettséget teljesít, abban az esetben a Delta a Gyártó vagy annak képviselője Egyedi Megrendelése alapján végez teljesítést, ezért a munkalap és mellékletei a Gyártót illetik meg.

A Delta a Gyártók által előírt technológiai lépéseket hajtja végre a Jármű fedélzeti computere által tárolt adatokban a Jármű átadása előtt, melynek során a javított hibák hibakódjai törlésre kerülnek, és alapállapotba kerül visszaállításra a fedélzeti egység működése.

Ha a Delta a Jármű azonosító adataiban olyan ellentmondást fedez fel, mely alapján megalapozott gyanúja van arra, hogy a Jármű lopott vagy a forgalmi engedélytől eltérő adatok a valós adatai és bűncselekmény gyanúja áll fenn, ebben az esetben jogosult arra, hogy az adatok alapján hatósági intézkedéseket tegyen.

A teljesítést és a Jármű átvételét a Partner az Egyedi Megrendelésen aláírásával igazolja.

A Jármű átdásakor a Delta felajánlja a kiszerelt alkatrészt a Partnernak. Ha a Partner nem veszi át az alkatrészt a Jármű átételekor, abban az esetben a Delta megsemmisíti az alkatrészt, és az alkatrész hiánya miatti bizonyítatlanság vita esetén a Partnert terheli.

Partnert a Járműre megillető jótállás vagy szavatosság teljesítésének eltérő szabályai a Deltának a Gyártó és/vagy Eladó képviseletében végzett tevékenysége során

A Delta csak olyan Gyártók, importőrök és eladók képviseletében jár el az általuk gyártott, importált vagy eladott járművek Jótállási – ideértve a Kiterjesztett Jótállást is – és szavatossági ügyében, amelyek képviseletére a velük megkötött márkaszervíz szerződések feljogosítják.

A Delta járműkereskedelmi üzletága által értékesített új járművek jótállási és/vagy szavatossági ügyeiben a Delta a Járművek Gyártóinak képviseletében jár el a Partner Járművének javításakor.

Ha a Partner Egyedi Megrendelése alapján Gyártót vagy importőrt vagy eladót terhelő jótállást kell teljesíteni, abban az esetben az Egyedi Megrendelés teljesítését a Delta a Gyártó képviseletében vállalja el, azonban kizárólag abban az esetben teljesíti, ha a Partner vállalja megfizetni az elvégzett munka és a beépített alkatrész ellenértékét, amennyiben a Gyártó nyilatkozata szerint a Járművel kapcsolatos tevékenység nem tartozik a jótállás vagy a szavatosság körébe. Ha a Gyártó a Partner jótállási igényét visszautasítja, erről a Delta haladéktalanul értesíti a Partnert. A Partner a Gyártóval szemben az igényét a Deltával létesített Egyedi Megrendelésétől függetlenül érvényesítheti.

A Partner köteles az Egyedi Megrendelésekor egyértelműen megjelölni a Deltának, hogy az Egyedi Megrendelés teljesítését Jótállási idő alatt jótállás vagy szavatosság terhére kívánja elvégeztetni. A Partner a jótállás vagy szavatosság terhére tett bejelentése esetében a hibajelenséget és panaszát köteles úgy és olyan részletességgel leírni, ahogy az megtörtént, észlelte. A Delta a Gyártónak a Partner által leírt jelenséget és panaszt továbbítja, és a Jármű diagnosztikájának eredményét megküldi, majd a Gyártó utasításai alapján jár el. A Delta vállalja, hogy a Gyártó döntését haladéktalanul megküldi a Partner  kapcsolattartási címére, és a Gyártó elutasítása esetén lehetővé teszi a Partnernek, hogy a Jármű összeszerelését kérje, és csak az addig elvégzett diagnosztikai és szét, valamint összeszerelési munkák ellenértékét fizesse meg.

Ha a Gyártó megrendelésére jótállás vagy szavatosság alapján végzi a Delta a teljesítést, abban az esetben a Gyártó döntése, azok indokai, a munkalap, annak mellékletei, a kiszerelt alkatrészek egyaránt a Gyártót illetik meg. Ha a Gyártó visszautasítja a jótállási igényt, de a Delta a teljesítést a Partner költségviselése mellett végzi el, abban az esetben a munkalap másolata, annak mellékletei, a kiszerelt alkatrészek egyaránt a Partnert illetik meg. Ha a Partner a kiszerelt alkatrészt nem vesz át a Jármű átvételével egyidejűleg, akkor a Delta a kiszerelt alkatrészt megsemmisíti. Az ebből eredő bizonyítatlanság a Partnert terheli.

A jótállás és/vagy szavatosság hatálya alá tartozó teljesítések esetében a Gyártó felel a Partnerrel szemben a munka elvégzéséért, az alkatrészek biztosításáért.

A Delta felhívja a Partner figyelmét arra, hogy a Járművek piacán jellemző és bevett piaci gyakorlatnak megfelelően egyedileg megkötött szerződéseket kivéve a Gyártók a Partner részére cserejárművet nem biztosítanak  a jótállási vagy szavatossági kötelezettség alapján fennálló hibajavítás időtartamára, ezért a Delta a Gyártó képviseletében eljárva nem köteles cserejárművet adni a Partnernek a munkavégzés időtartamára.

Partner Egyedi Megrendelése Járműkárral összefüggésben a Partner vagy a Károkozó Biztosítási jogviszonyára tekintettel

A Delta kizárólag azokban az esetekben vállalja el a Járműkárok javítását Biztosítás terhére, ha a Járműkárt megtérítő Biztosítóval a Delta szerződéses kapcsolatban áll. A Delta jogosult elállni az Egyedi Megrendeléstől, ha az Egyedi Megrendelés elvállalása után derül ki, hogy a Járműkárt térítő Biztosítóval nem áll fenn szerződése. A Partner visel minden addig keletkezett költséget, ha a Partner megfelelő tájékoztatásával elkerülhető lett volna az Egyedi Megrendelés elvállalása.

Biztosító az a személy, akivel a Partner kötelező felelősségbiztosítást kötött és/vagy CASCO biztosítást kötött a Járműre

Káresemény: az a károsító esemény, amelynek közvetlen következménye (ok-okozati összefüggés) a Járműkár.

Járműkár: a Járműben bekövetkezett olyan vagyoni hátrány, amelynek oka a következő károsító események bármelyike:

 • a Járműben keletkezett tűz, robbanás által okozott kár, valamint a felsorolt természeti erők közrehatása folytán keletkezett kár (elemi károk): villámcsapás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15 m/s sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás, a Mercalli-Sieberg-táblázat alapján legalább 5-ös fokozatúnak jelzett földrengés valamint azon károk, amelyek azáltal következnek be, hogy a felsorolt természeti erők közrehatása folytán más tárgyak a gépjárműre dőlnek vagy annak nekicsapódnak.
 • baleseti jelleggel, a Járműben közvetlenül, hirtelen és kívülről fellépő mechanikai erőbehatás által okozott sérülés, valamint idegen személy által okozott rongálás (töréskár);
 • a Jármű önálló üvegkára, amennyiben az közvetlenül, hirtelen fellépő mechanikai behatás okozta sérülés vagy idegen személy által okozott rongálás.

Szenvedett Kár: az a Kár – ideértve azt a Járműkárt és a Járműkárhoz kapcsolódó Egyéb Kárt – amely harmadik személy által, a harmadik személy kötelező felelősségbiztosításának terhére a bérleti szerződés tárgyát képező Járműben okozott kár.

Javíthatósági határ: Járműkár esetén az a javítási összeg, mely összeg felett a károsodott Jármű helyreállítása gazdaságtalan. A javíthatósági határ összegét Kárszakértő határozza meg figyelembe véve a Jármű káridőponti értékének maradványértékkel csökkentett összegét, valamint a műszaki és közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő helyreállítás költségét.

Kárszakértő: az a személy, aki a Biztosító eljárás rendjében a Járműkár műszaki azonosítását elvégzi, meghatározza a kár jellegét, az Audatex vagy DAT adatbázis alapján megállapítja a kár mértékét, a kárjavításhoz szükséges alkatrészek és munkák költségét rendszeresen, tevékenységi körében eljárva felméri, erről kárfelvételi dokumentációt készít, majd az Audatex vagy DAT adatbázis alapján megállapítja a kár mértékét. Kárszakértő lehet, a Delta kijelölt szakembere, vagy független kárszakértő iroda.

Járműkár helyreállításának kalkulált összege: Magyarországon átlagosan elfogadott alkatrész és munkadíj igazolt költsége, mely a szakszerű javításhoz szükséges és melyet a Kárszakértő a Delta által elvégzett AUDATEX vagy DAT kalkuláció (továbbiakban: Ajánlat) és kárfelvételi dokumentáció alapján jóváhagyott.

A Jármű totálkárának tényét csak a Kárszakértő állapíthatja meg. Amennyiben a Jármű javítása gazdaságilag indokolt és műszakilag, illetve közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő akkor a Kárszakértő által meghatározott javítási összeghatárig a Jármű megjavítható.

Ha a Partner Járműkár javítására ad Egyedi Megrendelést, abban az esetben az Egyedi Megrendelésekor köteles megjelölni, hogy a Jármű javítását kötelező felelősségbiztosítás (továbbiakban: kgfb) vagy CASCO biztosítása (továbbiakban: CASCO) terhére kívánja elvégeztetni vagy a Jármű, illetve a Káresemény kívül esik a biztosítás hatályán.

A Partner az egyedi megrendelőben köteles megjelölni, hogy megbízást ad a Deltának a Járműkár javítása és költségeinek megtérítése érdekében a Biztosítóval történő kapcsolattartásra vagy azt maga intézi és annak eredményéről értesíti a Deltát.

Ha a Partner folytatja le a Biztosítóval az eljárást, abban az esetben a Deltának adott Egyedi Megrendelés következő feladatokat foglalja magában:

 • a Jármű tárolása a Biztosítási ügyintézés időtartamára, de legfeljebb 30 napra,
 • a Kárszakértő által a Kármegállapításhoz elrendelt bontási, szerelési műveletek elvégzése
 • a Kárszakértő megállapításainak megfelelően a Jármű javításra vonatkozó árajánlat elkészítése
 • a Partner és a Biztosító közötti eljárás során a Biztosító által megjelölt adatoknak megfelelően kiegészítő ajánlatok elkészítése,
 • a Jármű javítása a Biztosító által elfogadott ajánlat szerint.

Ha a Partner megbízást ad a Deltának az Egyedi Megrendeléssel egyidejűleg a Biztosító előtti képviseletére, abban az esetben a Delta az előző bekezdésben megjelölt feladatokon túl ellátja a következőket:

 • a Járműkárral összefüggésben a Partner által rendelkezésére bocsátott dokumentumokat továbbítja a Biztosítónak és koordinálja a Biztosító és a Partner közötti kapcsolattartást továbbá
 • közvetlenül egyezteti a Kárszakértővel a Jármű szemléjét, ellátja a szemle során a Partner képviseletét, tájékoztatja a Partnert annak eredményéről, ideértve a kiegészítő kárfelvételt, szemlét is továbbá
 • tájékoztatja a Partnert a Biztosító döntéséről.

A Delta a Partner és a Biztosító közötti jogviszonyból eredő feladatokat megbízás alapján gondossági kötelemként látja el. A Partner felel azért, hogy a jogszabályokban és a szerződéseiben meghatározott időben a Delta és Biztosító rendelkezésére bocsásson minden dokumentumot és nyilatkozatot.  A Delta vállalja, hogy a Partner részéről a Deltához benyújtott, és a Biztosítóhoz címzett dokumentumokat és nyilatkozatokat haladéktalanul továbbítja a Biztosítónak. A Partner köteles a Biztosító döntésének felülbírálatát kérni a Delta útján az arra nyitva álló határidőben, a Delta a Partner utasítása szerint tesz nyilatkozatot, megbízást.

A Delta jogosult a Biztosító előtti képviseletre vonatkozó megbízást a megbízási szerződésre vonatkozó szabályok szerint felmondani. A Delta jogosult az azonnali hatályú felmondásra, ha a Partner nem működik együtt a Biztosító előtti képviselet során, különösen, ha valótlant állít vagy Biztosító döntéséhez szükséges adatokat és dokumentumokat nem szolgáltatja kellő időben. Azonnali hatályú felmondás esetében a Delta követelheti minden addig keletkezett költségét és díját.

A Partner köteles az Egyedi Megrendelésben meghatározni azt, hogy a Biztosító döntésének bevárása nélkül vagy a Biztosító döntésének bevárásával és annak megfelelően javítsa a Delta a kárt. Ha a Partner nem nyilatkozik, akkor a Delta bevárja a Jármű javításával a Biztosító döntését.

Ha az Egyedi Megrendelést a Partner Biztosítás terhére adja a Delta részére, de Egyedi Megrendelését úgy teszi meg, hogy a Biztosító döntésének bevárása nélkül javítsa meg a Delta a kárt, a Delta kizárólag a következő feltételek egyedi megrendelőbe foglalt elfogadása esetén teljesíti az Egyedi Megrendelést:

 • a Partner arra ad megbízást a Deltának, hogy a Biztosító által lefolytatott kárszakértői eljárásban megállapított károkat a jogalapi és összegszerűségi döntés bevárása nélkül a szakma szabályai szerint a gazdaságosság, gyorsaság és a közvetlen hibaokok meghatározásával javítsa meg továbbá
 • a Partner vállalja megfizetni a Delta által elvégzett munka és a beépített alkatrész ellenértékét, amennyiben a Biztosító nyilatkozata szerint a kár részben vagy egészben nem Fedezett kár vagy nem tartozik a Biztosítás hatálya alá vagy egyes javítási tevékenységek a Biztosító döntése szerint más javítási móddal javítandóak gazdaságosan, ezért a Biztosító részben vagy egészben nem téríti meg a Partnernek a Jármű javításával összefüggő kiadásokat
 • a Partner felel azért, ha a Járműkár javítását követően derül ki, hogy a Járműkár javítása meghaladja a Javíthatósági határt a Biztosító döntése szerint.

A Partner Biztosító előtti képviselete érdekében a Partnert terhelő kötelezettségek a Járműkárok Biztosítónál történő intézésével összefüggésben:

Az alábbiakban a Delta a jogszabályok, a Biztosítók üzletszabályzata és gyakorlata által meghatározott, a Partnert terhelő bejelentési, dokumentálási és együttműködési kötelezettségeket foglalja össze. A Partner felel azért, hogy a saját biztosítási szerződésében meghatározott feladatait ellenőrizze, amennyiben azok eltérnek az ÁVF-től vagy annál szigorúbbak, abban az esetben ezt betartsa, és arra a Delta figyelmét is felhívja:

 • Bármely Járműkár vagy Káresemény esetén a Partner köteles a Kárbejelentést 10 napon belül megtenni a Biztosítónak a Káreseményről és a Kárról a következő minimális adattartartalommal: rendszám, több résztvevős kár esetén a részes felek rendszáma, káresemény helyszíne, káresemény időpontja, káresemény rövid leírása, Járműben keletkezett sérülés jellege, Kárbejelentő okmányon. Személyi sérülés esetén a legkésőbb a rendőri intézkedést követően haladéktalanul meg kell tenni a bejelentést.
 • A Káreseménytől számított 10 napon belül köteles a Partner a Delta, mint megbízott részére megküldeni a káreseménnyel kapcsolatos okmányokat, különösen a hiánytalanul kitöltött kárbejelentőt vagy amennyiben ezt már átadta a Partner a Biztosítónak, akkor annak másolatát, a sérüléséről készített fotókat, több résztvevős vagy nemzetközi baleset esetén a kitöltött Európai Baleseti Bejelentő lapot, amennyiben történt hatósági intézkedés az arról készült jegyzőkönyvet, esetleges tanuk nevét és elérhetőségét, valamint minden egyéb a kár elbírálásához és rendezéséhez szükséges dokumentumot. A Kárt mindenre kiterjedően fotókon kell rögzíteni a lehető legjobb és legtöbb szögből (helyszíni fotók a balesetben résztvevő járművekről, tárgyakról és egyéb releváns körülményekről pl. közúti tábla, valamint a Járműben bekövetkezett sérülésről). A károkozót nyilatkoztatni kell írásban a felelősség elismeréséről vagy megtagadásáról, valamint le kell fotózni a másik fél (károkozó) nemzetközi zöldkártyáját.
 • Ha személyi sérülés következik be vagy a károkozó a felelősségét nem ismeri el írásban vagy a Káreseménnyel érintett felek között vita van vagy a károkozó ismeretlen, abban az esetben a rendőrséget is be kell vonni az eljárásba.
 • Minden, a köz- vagy magánút állapota miatti Kár esetén az út tulajdonosát és/vagy kezelőjét (önkormányzat stb.) haladéktalanul értesíteni kell és be kell vonni az eljárásba.
 • Tűzkár esetén értesíteni kell az illetékes tűzrendészeti hatóságot és rendőrségi bejelentést kell tenni, az erről szóló jegyzőkönyveket be kell nyújtani a Kártérítési eljárás során.
 • Vadkár esetén bejelentést kell tenni az illetékes vadgazdálkodási szervnél és a rendőrségnél, a jegyzőkönyveket a Kártérítési eljárás során a Deltának meg kell küldeni.
 • A Partner köteles arról gondoskodni, hogy a Kártérítési eljárás rendjében a Jármű vezetőjével kapcsolatos személyes adatokat a Delta, mint a Partner megbízásából eljáró személy kezelhesse és a Biztosítónak továbbíthassa.
 • A Partner köteles a Járművezető vagy Járművezetők személyazonosítási okmányait, képesítésükkel, képzettségükkel, egészségi állapotukkal, a rájuk irányadó munkaegészségügyi munkabiztonsági szabályok betartásával kapcsolatos minden adatot a Káreljárásban a Biztosító rendelkezésre bocsátani.
 • A Partner a tényállás tisztázásához szükséges minden eljárást maga is köteles lefolytatni.
 • A Partner köteles a kárbejelentés során megfogalmazott Járműkárt alátámasztó minden további adatot és dokumentumot a Delta rendelkezésére bocsátani a Káreseménytől számított 30 napon belül, de legfeljebb a dokumentum, adat Bérlő birtokába kerülésétől számított 3 napon belül. Ezen határidőkön belül Partner köteles okozott kár esetén is a káreseménnyel kapcsolatos okmányokat, adatokat a Deltának megküldeni.
 • A Partner felel azért, hogy a Járművezető részére postázott hatósági iratok jelen pontban megadott határidőn belül a Delta részére átadásra kerüljenek.

A Delta a Partner által a biztosítási ügyintézéshez átadott dokumentumokról másolatot készít, és azokat adja át a Biztosítónak. Az eredeti dokumentumok a Partner birtokában maradnak kivéve, ha a Biztosítónak az eredeti dokumentumokat kell benyújtani.

A Partnernek a Biztosítók által előírt határidőket nyilván kell tartania, és úgy kell a dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betarthatóak legyenek. A dokumentumoknak a Delta részére történt benyújtásától számított legalább 2 munkanap szükséges ezek továbbítására, mert a Dokumentumok fajtáit, tartalmukat ellenőrzi, és a beérkező feladatokat a beérkezés sorrendjében végzi el.

A részben vagy egészben Biztosítás terhére végzett javítások során a kiszerelt alkatrészek a Biztosítót illetik meg. A Biztosítás terhére végzett javítások során a Delta teljesítését és a Járművet az általános szabályok szerint a Partner veszi át.

Járművek átadás-átvétele és visszaadása

A Partner a Jármű Delta részére történő átadásakor köteles bemutatni annak forgalmi engedélyét, melyről a Delta másolatot készíthet. A forgalmi engedélyt a Delta kizárólag abban az esetben veszi át a Partnertől, ha a Jármű mozgatása szükséges vagy szükségessé válhat az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez.

A Partner a Járművet átadásra alkalmas állapotban adja át. Átadásra akkor alkalmas a Jármű állapota, ha abból a Partner mindent kiürít, ideértve a Jármű rakfelületét, és vezető fülkéjét egyaránt. A vezető fülkéből ki kell szerelni a kiszerelhető vagyontárgyakat, különösen, de nem kizárólagosan: azokat a számítástechnikai eszközöket, melyek nem a Járműhöz tartoznak, el kell távolítani a személyes használatra szolgáló eszközöket, életvitelhez kapcsolódó tárgyakat, a Jármű tevékenységéhez kapcsolódó okmányokat és tárgyakat. A Járműbe beépített tartozékokat nem kell kiszerelni. A Delta nem készít a Járműben hagyott tárgyakról leltárt. A Partnert terheli a Járműben hagyott tárgyakért a kockázat és felelősség.

Az átvételkor a Delta nem végez Járműfelmérést a Jármű állapotáról, külső sérüléseiről.

A Delta a Járművet a teljesítést követően a Partner részére átadásra felajánlja. Az átadásra felajánlásról a Delta a Partnert bármely Ismert kapcsolattartási címén értesítheti. Ha a Partner az átvétellel 2 napos késedelembe esik, abban az esetben a Delta e-mailen vagy bármely bevett közösségi platformon felhívhatja a Partnert. A második felhívástól számított 5 munkanap elteltétől a Delta jogosult. Járműtárolási díjat kell fizetnie a Partnernek akkor is, ha a biztosítási eseményt követően a Delta jár el a Biztosítónál, de azért nem tud a biztosító döntést hozni 30 nap alatt, mert a Partner nem ad át minden dokumentumot vagy nem a Delta jár el a Biztosítónál, és a Jármű tárolása meghaladja a 30 napot, a Jármű javítását a Partner nem rendeli meg, és a Partner a Delta felszólítására nem szállítja el a Járművet a Delta telephelyéről. Járműtárolási díjat felszámítani minden megkezdett napra, melynek mértéke napi 25 Eur + áfa.

A Jármű átadásakor a Járművön végzett munkák teljesítés igazolása és átadási jegyzőkönyv mellett veszi át a Járművet a Partner. A Partner köteles a teljesítést az átvételkor megvizsgálni. Ha a Partnernek a teljesítésre vonatkozó kifogása van, azt a munkalapon rögzítenie kell.  A Partner felel azért, ha a Járművet az átvételkor nem vizsgálja meg, és a Delta telephelyéről történt távozása után hivatkozik a Delta hibás teljesítésére vagy a Jármű sérülésére.

A Jármű átvételére az jogosult, aki a Jármű forgalmi engedélyét bemutatja. Ha a forgalmi engedély a Delta birtokában van, akkor az a személy veheti át a Járművet, aki a Járművet a Deltának átadta vagy a Delta által kiállított eredeti Egyedi Megrendelőt bemutatja vagy ezek hiányában a Partnernél szokásosan a Járművek átadás-átvétel során eljár vagy a Jármű üzembentartójának törvényes képviselője vagy akit a Partner az átvételre az ismert kapcsolattartási címéről megjelöl. Ha a Járművet más személy veszi át, mint aki azt átadta a Deltának és a Deltánál van a forgalmi engedély, akkor a Delta a személyazonosságot megvizsgálja és rögzíti.

Ha a Jármű bármely okból megsérül, mialatt a Delta birtokában van, erről a Delta a Partnert a Jármű visszaadásakor tájékoztatja, és jegyzőkönyvet vesz fel. Ebben az esetben a Deltát terheli a kártérítési felelősség. A Partner viseli a kár kockázatát abban az esetben, ha a Járműben a kár olyan okból következik be, amely elkerülhető lett volna, ha a Partner a Járművel kapcsolatos, a kárhoz vezető lényeges adatokat vagy körülményeket az Egyedi Megrendeléskor a Deltával közli és a megfelelő tájékoztatással elkerülhető lett volna a kár.

Ha Partner a Jármű átvételekor kifogásolja a Jármű átadáskori állapotát, és azt állítja, hogy az a Delta átvétele után megsérült, abban az esetben neki kell bizonyítania, hogy nem abban az állapotban kapta vissza, mint amilyen állapotban a Deltának azt átadta. A Partner kifogásáról a Delta jegyzőkönyvet vesz fel, a Járműről a Delta fotókat készít a Partner jelenlétében, döntésével bevárja a Partner bizonyítását.

A Delta a Járművet az átvétel telephelyén tárolja kivéve, ha a teljesítéséhez a Jármű telephelyen kívüli mozgatása szükséges, melyet a munkalapon rögzít a mozgatás időpontjával, időtartamával, helyével, a mozgatást végző személy feltüntetésével.

A Delta telephelyen kívül próbaúttal mozgatja a járművet, ha:

 • az érvényes technológiai előírásban szerepel,
 • a hiba ok meghatározásához szükséges
 • kormányberendezés, fékberendezés, futómű, sebességváltó, motorjavítás esetén és a javítás mértéke vagy módja a futáspróbát indokolttá teszi
 • a Jármű vizsgáztatása érdekében szükséges
 • a Járművel kapcsolatos teljesítésbe alvállalkozót kell bevonni, amelynek telephelye eltér a Delta telephelyétől
 • a Delta egyes telephelyei között kell a Járművet mozgatni egyes feladatok végzésének tevékenységi helye miatt.

A próbaút költségei a Megrendelőt terhelik.

Az átvett jármű visszaadásakor a Partnernek a Járműből kiszerelt alkatrész akkor kerül átadásra, ha azt az Egyedi Megrendelésben kérte vagy legkésőbb a Jármű átadásra felajánlásáig a Delta ismert kapcsolattartási címére közölte. Az át nem vett vagy átvenni nem kívánt kiszerelt alkatrészeket a Delta jogosult megsemmisíteni a Jármű átadása után.

Karbantartási Szerződések

Karbantartási Keretszerződés

A Delta Járművek és Járműflották üzembentartóival Karbantartási Keretszerződést köt Járműveik jótállási és szavatossági idő alatti karbantartására és/vagy ezen időtartamok lejárta utáni karbantartásra és más szolgáltatásokra. A szolgáltatások kiterjedhetnek további szolgáltatásokra, különösen a Járművek műszaki vizsgára történő felkészítésére és a műszaki vizsgák elvégzésére és eseti hibajavításokra .

A Delta és a Partner között a Járműre megkötött szerződéshez a Delta ajánlata tartalmazza a Partner részére megajánlott Karbantartás tartalmát részletesen meghatározva a hatálya alá tartozó járműveket, ezek változására irányadó szabályokat, a karbantartásba tartozó munkákat, anyagokat és kenőanyagokat, ezek költségviselését, valamint az egyes munkák ütemezését és feltételeit. A Delta az ajánlatot a Jármű Gyártók fogalommeghatározásai és szolgáltatása, az ott meg nem határozottak esetében s a szakma bevett szabályai és a jó szakmai gyakorlat szerint értelmezi.

A Karbantartási Keretszerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem terjed ki az adott szerződésekben a nem szerződés hatálya alá tartozó munkákra, a  tételesen nem szabályozott vagy ott kizárt tevékenységekre, továbbá nem terjed ki a hibajavításokra.

A Karbantartás és Vizsgára felkészítés, valamint vizsgáztatás során nem kerül sor a Járműben hibakeresésre és/vagy hibameghatározásra, kizárólag a szolgáltatáshoz elengedhetetlenül szükséges feladatok elvégzése történik meg. Ha a munkavégzéskor felismerhető, hogy a Járműnek a hibája vagy üzemzavara van, abban az esetben erről a Delta tájékoztatja a Partnert. Javítás: a Jármű bármely okból bekövetkezett üzemzavarának elhárítása, ideértve a rendeltetésszerű elhasználódást és a kopóalkatrészek cseréjét is.

A kopóalkatrészek cseréje kifejezetten a Delta ajánlatában meghatározott esetben és feltételek szerint tartozik a Karbantartási Keretszerződés hatálya alá. Ha a Karbantartáshoz a Karbantartás i Keretszerződés által nem fedezett más szolgáltatás vagy alkatrész, kenőanyag ára, díja tartozik, akkor erről a Delta Járművenként 100.000,- Ft-ot meg nem haladó teljesítésig utólagosan számlát állít ki, melyet a számlában foglaltak szerint kell a Partnernek megfizetnie. Ha a szolgáltatás összege meghaladja a 100.000,- Ft-ot abban az esetben az ÁVF általános szabályait kell alkalmazni.

A Karbantartási Keretszerződés teljesítésének esedékességét Járművenként a Partner kíséri figyelemmel és az ÁVF szerint köteles Egyedi Megrendelés útján arra bejelentkezni. A Teljesítés esedékességének elmaradásáért és késedelméért a Partner felel.   A Partner felel azért, ha a Karbantartást azért nem tudja igénybe venni, mert a szolgáltatási díjakkal 30 napot meghaladó késedelembe esik, ezért a Delta felfüggeszti a teljesítést az esedékessé vált díjak megfizetéséig.

A Delta azoknak a járműveknek a Karbantartásra irányuló Egyedi Megrendeléseiben, mely járművek gyártóival nincsen hatályos szerződése a márkaképviseletre, a Járművek Karbantartását a Gyártó által meghatározottak szerint látja el, a Partner jótállási vagy szavatossági bejelentése esetében a Partner Egyedi Megrendelését kizárólag a Partner kifejezett utasítása esetén végzi el, feltéve, ha a Partner az Egyedi Megrendelésében tudomásul veszi, hogy a Delta javítási tevékenysége nem tartozik a jótállás és/vagy szavatosság hatálya alá, és a Delta tevékenysége a jótállás vagy szavatosság elvesztéséhez is vezethet.

A Karbantartási Keretszerződéseket a Delta elsődlegesen az ajánlatában meghatározott szabályok, ezt meghaladóan az ÁVF szerint teljesíti; a Karbantartási Keretszerződéseken alapuló Egyedi Megrendelésekre az ÁVF szabályait kell alkalmazni.

A Karbantartási Szerződések esetében is az ÁFV szabályai az irányadóak különösen az időpont foglalásra, az Egyedi Megrendelésre és a munkavégzésre, a Járművek átadás-átvételére, a Delta munkájára vonatkozó szavatosságra, a panaszok kezelésére valamint a Karbantartási Keretszerződésekben nem szabályozott vagy a szerződésekkel le nem fedett szolgáltatásokra, ezek díjainak számítására és számlázására, valamint a panaszok kezelésére.

A Delta az ismertté válást követően haladéktalanul felhívja a Partner figyelmét arra, ha a Partner által megrendelt szolgáltatás nem tartozik a Karbantartási Keretszerződések hatálya alá. A Delta csak abban az esetben végzi el a Karbantartási Keretszerződések szerződésein kívüli szolgáltatásokat, ha a Partner vállalja azok díjának megtérítését az Egyedi Megrendelésben vagy a már megkezdett munkateljesítés esetén azok ismertté válását követő tájékoztatás alapján bevett platformon Egyedi Megrendelést ad a Deltának.

Nem tartozik a Karbantartási Keretszerződések hatálya alá, ha a Delta a Gyártó képviseletében a Gyártó által vállalt jótállási kötelezettséget teljesít vagy biztosítási szerződés terhére Járműkár helyreállítását végzi el.

Szavatosság

Szavatosság tartalma

A Delta az általa végzett munkáért a Partnerrel szemben szavatosságot vállal, melynek tartalma a Javítás befejezésétől számított 6 hónap, kivéve, ha a Felek ennél hosszabb szavatossági időről állapodnak meg.

A Delta az által végzett Karbantartásért a Partnerrel szemben szavatosságot vállal, melynek tartalma a Karbantartás befejezésétől számított 3 hónap, kivéve, ha a Felek ennél hosszabb szavatossági időről állapodnak meg.

A Delta a Gyártó jótállási kötelezettségének érvényesítésében működik közre. A Delta kizárólag a Partner szavatossági igényére teljesít szavatossági kötelezettséget. A Partner a szavatossági bejelentésében köteles a hibát megjelölni, melyet követően a Delta haladéktalanul megvizsgálja az Járművet és 15 napon belül dönt a szavatosságról.

A Delta felhívja a Partner figyelmét arra, hogy abban az esetben, amennyiben az új alkatrészre a Gyártó jótállást vállal, úgy új alkatrészre vonatkozó jótállás és a Delta által a Javításért vagy a Karbantartásért vállalt szavatosság időtartama egymástól eltér.

A Delta alkatrész felújítást nem vállal, de felújított alkatrészt az ÁVF által szabályozottak szerint beszerezhet a Javításhoz. A Delta  a Javítás során a Partnerrel szemben a más által felújított alkatrészért szavatosságot nem vállal, a felújítást végző által vállalt szavatosságot átruházza a Partnerre.

Szavatosság korlátozása

A szavatosság nem terjed ki a következő okokból bekövetkező igényekre:

 • A meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, baleset, túlterhelés, feszültségingadozás, rongálás okozta.
 • Használati/Kezelési Útmutatóban megjelöltektől eltérő kezelés.
 • Karbantartási kötelezettségek megszegése vagy elmulasztása, feltéve, ha a hiba ezzel összefüggésben áll
 • Nem megfelelő karbantartó anyagok használata.
 • Szakszerűtlen tárolás, elemi kár, külső mechanikai és vegyi hatások
 • Kopó alkatrészek rendes elhasználódása
 • Partner által biztosított alkatrészek

Díjak

A Delta az Egyedi megrendeléskor elvégzett munkákat normaóra díj alapán számlázza. A normaóra díjak a Delta telephelyein ki vannak függesztve. Az Egyedi Megrendelés létrejöttekor érvényes normaóra díjakat kell alkalmazni. Az alkatrészek ára az Egyedi Megrendeléskor érvényes alkatrész ár. A Delta a számlán feltűnteti az általa végzett teljesítések anyag költségeit és munkadíjait a munkalap illetve a mentési adatlap alapul vételével.

A Delta az Egyedi Megrendelésről munkalapot állít, ki, melyet a Partner aláír, ez a Delta teljesítési igazolása. A Partner az Egyedi Megrendelésért a díjat köteles a Delta teljesítésének befejezésekor megfizetni.

A Delta abban az esetben kér előleget, amennyiben az Egyedi Megrendelés ezt indokolttá teszi, ebben az esetben az Egyedi Megrendelés az előleg megfizetésével jön létre, a teljes díjat a teljesítéskor kell megfizetni.

A Delta a Partner részére az Egyedi Megrendelések díjának vagy az alkatrészek árának megfizetésére  írásbeli szerződéssel halaszott fizetést engedélyezhet, a fizetési határidőt a számla tartalmazza.

A Partner a karbantartási szerződések során az ott meghatározott rendszerességgel teljesít átalánydíjat.

A kiszállások és mentések  során kiszállási díj magában foglalja a Deltának a kiszállással felmerült minden kiszállási, szállítási, munka és anyag költségét. A kiszállás díja km alapú szolgáltatás.A Delta a kiszálláskor mentési adatlapot állít ki, amelyet a Partner aláír, ez a Delta teljesítési igazolása.

A Delta jogosult a közvetített szolgáltatások díjának Partnerre történő továbbhárítására; ilyenek különösen, de nem kizárólagosan a következők: szállítási díjak, vontatási díjak, hatósági eljárások díjai, futárszolgálatok díja, harmadik személyek által elvégzett vizsgálatok, próbák költsége, melyek a Delta szolgáltatásának teljesítéséhez szükségesek. A Delta dönthet arról, hogy a közvetített szolgáltatásokat a Partnernek továbbszámlázza az Egyedi Megrendelésben adott tájékoztatása szerint.

A Delta e-számla kiállítására jogosult, melyet a Partner által megadott kapcsolattartási címre elektronikus üzenetben küld meg.

A Delta a számla kiállításakor hatályos áfa szabályok szerinti mértékű ÁFA összeget számítja fel a számlában és érvényesíti a Partnerrel szemben.

A szerződésszegéssel kapcsolatos kártérítési, kötbér fizetési kötelezettségek esetében a felek egymással szemben fizetési felhívást bocsátanak ki, számla kiállítására nem kötelesek.

Kártérítési felelősség

A Felek nem tartoznak egymással szemben kártérítési felelősséggel a termeléskiesésből eredő károkért, az elmaradt haszonért, a harmadik személyek által a velük szemben érvényesített igényekért – Kivéve a Gyártó és a Kivitelező által a Deltával szemben érvényesített olyan igényt, mely a Partner szerződésszegéséből következik be.

A Delta felhívja a Partner figyelmét arra, hogy a Járművek piacán jellemző és bevett piaci gyakorlatnak megfelelően a Delta a szavatossága esetére korlátozza kártérítési felelősségét a Járműben keletkezett károk megtérítésére vagy annak a helyre állítására. Nem terjed ki a Delta felelőssége a termeléskiesésből, az elmaradt haszonból, a harmadik személyeknél keletkezett károkból vagy a járulékos költségekből eredő kárigényekre, ideértve a cserejármű szolgáltatását vagy helyettesítő Jármű igénybe vételével együttjáró többletköltségeket.

Panaszkezelés

A Delta a bejelentett panaszokat jóhiszeműen szakszerűen a tőle elvárható szakmaisággal vizsgálja ki.

Az elvégzett szolgáltatással összefüggő hibát a Partner köteles a hiba felismerését követően haladéktalanul írásban bejelenteni  és köteles a hiba megvizsgálásra időpontot foglalni. A panasz okát a bejelentésben közölni kell, a hibát (hibajelenséget) azonosítható módon kell leírni. A Partner megjelölheti a hiba okát is, azonban ez a Deltára nem kötelező, mert a panasz kivizsgálásakor a Deltának meg kell állapítania a hiba okot. A panaszhoz mellékelni kell a panaszolt szolgáltatás számláját vagy annak számlaszámát, vagy ha a Partner azt még nem kapta meg, az Egyedi Megrendelőt és a teljesítési igazolást másolatban.

Hiányos panaszt a Delta jogosult elutasítani, ha a hiány érdemben akadályozza a panasz elbírálását, és a Delta felhívására, a Delta által megjelölt, legfeljebb 8 napon belül a Partner a hiányosságokat nem pótolja.

A Partner a javítási számla egy példányával a Vállalási Szabályzat VI. fejezete szerinti jótállási időn belül követelheti:

 • a hibásan vagy hiányosan elvégzett munka kijavítását,
 • a kifizetett díj arányos csökkentését, illetve visszafizetését,
 • az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását.

A Delta a Partner panaszát lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül köteles megvizsgálni és ha az megalapozott, a szavatosságnak megfelelően köteles azt rendezni. Ha a Delta a panaszt nem ismeri el, köteles erről a megrendelőt írásban tájékoztatni.

Amennyiben a hiba okát a Delta a Partner által elfogadott határidőn belül alkatrészhiány miatt, megszüntetni nem tudja, úgy arról a Partnert tájékoztatja, és újabb egyeztetett határidőt ad meg.

A szolgáltatás akkor tekinthető hibásnak, ha a Delta az Egyedi Megrendelés teljesítése során feltárt hibákat és a megrendelt szolgáltatásokat bizonyítható módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámította.

Nem tekinthető hibásnak a szolgáltatás, ha a Delta a Jármű megbontása során olyan hibát észlel, ami a hibafelvételkor nem volt megállapítható, és a Partner az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a Deltánál nem rendeli meg.

A panasz kivizsgálása az alábbiak szerint történik:

 • A szolgáltatás mennyiben teljesítette az Egyedi Megrendelésben rögzített és a Partner tudomására hozott vagy az általa kért hiba elhárítását, szolgáltatás elvégzését.
 • A Jármű megbontása és javítása során előállt-e olyan újabb hiba, ami a hibafelvételsorán nem jelentkezett, és erről a Partner kapott-e tájékoztatást,
 • A számlán feltüntetett szolgáltatások, különösen a karbantartási és/vagy javítási műveletek alapján megállapítható-e a felhasznált anyagok és alkatrészek szükségessége.
 • A javítás esetén ennek eredményeként bekövetkezett-e a javított részegységek javulása, és ha azok beállítási és működési paraméterei mérhetők, mennyiben felelnek meg a Gyártók által meghatározott értékeknek.
 • A rendeltetésszerű használat szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzése szemrevételezéssel, működés-, illetve futópróbával történik. Ennek során vizsgálni kell az erőátviteli szerkezetek és jelzőberendezések működőképességét, a külső és belső zajokat, valamint a Járműre jellemző menettulajdonságokat.

A Delta a panasz kivizsgálása során diagnosztizálja a hiba okát, és a hibaok, valamint az ÁVF hatálya alá eső szolgáltatás közötti összefüggést megállapítja vagy kizárja. A diagnosztizálás kiterjed arra is, ha a hibajelenség oka csak részben függ össze a Delta tevékenységével és ezt is pontosan azonosítani kell.

A Delta a szavatossági kötelezettségének a saját telephelyén tesz eleget. A Jármű beszállításáig a határidő nyugszik. Ha a panaszos Partner megtagadja a Jármű beszállítását, a rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni a panaszról. A diagnosztizálás eredményét a Partnerrel haladéktalanul közölni kell.

Amennyiben a Partner vagy annak képviselője a vizsgálatkor jelen kíván lenni, úgy ezt a Delta számára – a veszélyes üzemre és a munkavédelemre vonatkozó szabályokbetartása mellett – lehetővé teszi.

Ha a Delta a panaszt elfogadja, haladéktalanul megkezdi a hiba elhárítását. A panasz elfogadása esetén a Delta és a Partner között nem jön létre új szerződés, ezért megrendelés és ajánlat nem szükséges. Ajánlatot csak akkor ad a Delta, ha a Panasz jogossága miatti javítás csak részben eredményezné a hiba elhárítását, mert egyéb hibaok is van. Ha ennek alapján nem jön létre erre a panasztól független tevékenységre megrendelés a Felek között, akkor csak a Delta korábbi szolgáltatásával közvetlen ok-okozati összefüggésben levő hibát javítja ki a Delta és a Jármű visszaadáskor erre írásban figyelmezteti a Partnert.

A Jármű visszaadásakor a Felek teljesítési igazolást állítanak ki, amely számviteli bizonylatnak minősül, de számla nem kerül kiállításra.

Ha a Partner a Járművet a bejelentés időpontjára már megjavíttatta és az eljárásában nem vonta be előzetesen a Deltát (nem értesítette a hibáról, nem adott lehetőséget annak diagnosztizálására és javítására), a panaszt a rendelkezésre álló adatok alapján kell diagnosztizálni, és a bizonyítatlanságot a Delta elutasítással a Partnerre háríthatja át.

A Panasz elbírálásakor lényeges műszaki kérdéseknek a következők tekinthetők:

 • Javítás vagy beszabályozás után a Jármű fő-, illetve részegységeinek működésében nem következett be az elvárható mértékű javulás, illetve a javítással összefüggésben újabb hiba állt elő.
 • A sérült vagy elhasználódott kocsiszekrényben végzett javítások után a jármű főbb gépészeti egységeinek (motor, futóművek, kormány, hordozószerkezetek, önhordókarosszéria vagy alváz) felfüggesztési pontjai a gyári előírásokban megadott tűréshatárokon kívül esnek, továbbá az ajtók, ablakok zárása nem megfelelő, az utas- vagy csomagtér beázik.
 • A Jármű részleges vagy teljes újrafényezése után a jótállási időn belül a fényezettrészekről a festék elválik, a szín az eredeti, illetve a nem fényezett részek színétől lényegesen eltér.

Ha a Delta elutasítja a panaszt, mert a hibaok nem áll a Delta szolgáltatásával összefüggésben, a Delta köteles a Partnerrel az indokot közölni.

Egyéb rendelkezések

Ha a Partner is rendelkezik ÁVF-fel, abban az esetben a Delta ÁVF-jét kell alkalmazni, a Partner ÁVF-jét nem lehet alkalmazni.

Amennyiben az ÁVF bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, (részleges érvénytelenség) az a szerződések többi részének érvényességét nem érinti. Ha az ÁVF a felekre kölcsönösen irányadó, a kártérítési felelősséget korlátozó rendelkezések lennének érvénytelenek, abban az esetben mindegyik félre azonos kártérítési szabályok alkalmazandóak.

Bármely szerződés csak írásban, a felek kölcsönös megegyezésével módosítható.

A szerződésből fakadó vitákat békés úton kell megkísérelni rendezni. A Delta az ÁVF hatálya alá tartozó szerződésekből eredő Bírósági jogviták esetére Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Az ÁVF-ben nem érintett kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Szigetszentmiklós, 2024 március 01.