Alkatrész értékesítés

ÁSZF

Alkatrész értékesítés

DELTA-TRUCK KFT JÁRŰ ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÉS KENÓANYAGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A DELTA-TRUCK AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZÖVEGBEN KIERŐSÍTETETT ÉS ALÁHÚZOTT  MÓDON JELÖLI MEG AZOKAT A RENDELKEZÉSEKET, MELYEK LÉNYEGESEN ELTÉRNEK A JOGSZABÁLYOKTÓL VAGY A SZOKÁSOS SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL ILLETVE A DELTA ÁLTAL KORÁBBAN ALKALMAZOTT GYAKORLATTÓL

1. Mi mit jelent az ászf-ben (kérjük, ha valamelyik fogalmat nem érti az Alkatrész ÁSZF-ben, akkor ellenőrizze ebben a fejezetben!)

Delta: Az ÁSZF kibocsátója, kereskedő vállalat. . A Delta nagy-és kiskereskedő, fogyasztókat nem szolgál ki.
Áru: A Delta által forgalmazott termékek kivéve a Járművek ( az új és használt járművekre más-más ÁSZF-t alkalmazunk) A delta egyes árukat független forgalmazóként értékesít, más árukat a gyártóval kötött szerződése alapján a gyártó képviselőjeként forgalmaz.
Partner: mindenki, akivel a Delta az árujának forgalmazásakor kapcsolatba kerül függetlenül attól, hogy létrejön szerződés a Delta és a Partner között vagy sem. A Partner lehet jogi személy vagy természetes személy. A természetes személy nem lehet fogyasztó.
Gyártó: Jármű előállítója, vagy az, aki az Járművön önmagát gyártóként tünteti fel
Felek: Delta és Partner együttesen.
Alkatrész ÁSZF: a jelen dokumentum. Ez a dokumentum az Áruk értékesítésére vonatkozó szerződésnek minősül. Ezeket a szabályokat az első kapcsolatfelvételtől kezdődően minden áru értékesítésünkre alkalmazzuk egészen a szerződés megszűnéséig. Ezeket a szabályokat alkalmazzuk az árukkal kapcsolatos vitákra is.
Egyedi megrendelés vagy PO: az egyedi megrendelés a Delta és a Partner szerződése, aminek a célja, hogy a Partner Árut szerezzen be a Deltától. Az ÁSZF-t kell alkalmazni az értékesítéssel összefüggő szolgáltatásokra, különösen az áru szállítására és fuvarozására is.
Jármű: a professzionális célra használt gépjármű, melyet erőgép működtet, így a tehergépkocsi vagy vontató vagy nyergesvontató, továbbá és az is, amelyben nincsen erőgép: pótkocsi, félpótkocsi és a járműszerelvény.
Halasztott fizetés: a Delta egyedi eljárásban engedélyezheti a Partnernak, hogy az áru árát és a szerviz szolgáltatások díját az áru átvétele és a szerviz igénybe vétele után későbbi határidőben fizesse meg.
Gyártói útmutatás: Járműre, annak használatára, vagy a Járművel összefüggő alkatrészekre, tartozékokra vonatkozó Gyártói tájékoztatások összessége
Delta honlapja: www.delta-truck.hu és www.fordtrucks.hu

ÁSZF hozzáférése: a Delta-truck Kft. által alkalmazott minden Ászf folyamatosan elérhető a Delta honlapjain, továbbá ezeket a Delta telephelyeinken az értékesítési pontokon kifüggesztjük! Kérjen segítséget szükség esetén kollegáinktól! Kérjük figyelmesen olvassa el az Ászf-ket, szükség esetén tisztázza kollegáinkkal írásban, hogy melyiket kell alkalmazni!

2. Mikor alkalmazzuk az Alkatrész ÁSZF-t?

2.1. Minden esetben alkalmazni kell az Alkatrész ÁSZF-t, ha a Delta Árujának értékesítése a cél.

2.2. Nem az Alkatrész ÁSZF-t alkalmazzuk a következő esetekben:

 • Delta márkaszervíz hálózatának tagjaival a márkaszervíz működésére kötött szerződésekre,
 • Delta és a kapcsolt vállalkozásai (Viarent, Delta-Vagyonkezelő) közötti szerződésekre,
 • Delta és a Gyártók közötti szerződésekre.
 • Delta fogyasztókkal nem köt szerződést.
 • a szervízünk által végzett jótállási, szavatossági, javítási vagy karbantartási szerződésekre, mert erre az ÁVF alkalmazandó
 • a Járművek értékesítésére, mert erre az Új és a Használt Járművek értékesítésére vonatkozó ÁSZF_ket kell alkalmazni

2.3. Hogyan lehet eltérni az Alkatrész ÁSZF-től:

Felhívjuk Partereink figyelmét, hogy a Delta kizárólag az Egyedi megrendelésében a Delta által küldött megrendelő mintában (PO minta) vagy a Halasztott Fizetésre  vagy más eltérésre írásbeli  szerződésben tér el az Alkatrész értékesítési ÁSZF-től. Ha Ön az áruk értékesítésekor ráutaló magatartást tapasztal, kérjük ne tekintse az eltérésnek, mert a Delta  nem kíván elérő üzleti gyakorlatot kialakítani a Partnerrel, a Delta nem mond le a jogáról akkor sem, ha azt nem érvényesíti. A Halasztott fizetésekre és más eltérésekre írásbeli szerződéstervezetet Partner aláírása, és az aláírt dokumentum szkennelt, aláírt példányának visszaküldése után alkalmazza a Delta.

3. Hogyan tartjuk a kapcsolatot a Partnerrel?

3.1. Címek, kapcsolattartási pontok (szokásos kapcsolattartási címek): A Partner kapcsolattartási címe az, amit megjelöl az első kapcsolatfelvételkor vagy a korábbi üzleti gyakorlat során a Felek egymással már alkalmaztak: postai, telefon, e-mail és bármely más, internet útján üzenet küldésére és fogadására alkalmas, platform. Elfogadjuk a közösségi platformokat, de csak akkor, ha ezeket Ön, mint Partner megjelöli számunkra, mint kapcsolattartási címet, ugyanis szükségünk van arra, hogy egyértelműen azonosítsa a cím Önt!

3.2. Kit fogad el a Delta a Partner képviselőjének: a Delta úgy értelmezi, hogy az a személy, aki eljár a Partner nevében, azt a Partner képviselőjének kell tekinteni az Egyedi megrendelések során. A Delta vélelmezi, hogy ha valaki nyilatkozik a Partner nevében, az el is járhat.

Figyelem: Halasztott fizetések, egyezségkötések, joglemondások engedélyezésekor kizárólag a törvényes képviselőt vagy az általa írásban meghatalmazott eljárását fogadjuk el.

3.3. Kit tekinthetnek Partnereink a Delta képviselőjének: a Delta telephelyein az Áruk értékesítésével foglalkozó dolgozók járnak el személyesen. A Delta kapcsolattartási címeiről az Áruk értékesítésével foglalkozó dolgozók járnak el.

Figyelem: a Delta képviseletében az Alkatrész értékesítési Vezető jogosult egyezségkötésre, joglemondásra, kötelezettség elismerésére. A Halasztott fizetés feltételeiről a döntést a Delta erre jogosult szervezeti egysége hozza, és a kapcsolattartásra jogosult képviselő közli a Partnerral.

4. Az Egyedi megrendelés menete

4.1. Ki felel azért, hogy az Egyedi Megrendeléskor a Partner a megfelelő Árut rendeli meg?

Mindig a Partner tudja azt, hogy milyen célra rendeli az Árut, ezért a Delta nem vállal felelősséget. A Partner felel azért, hogy a megrendeléskor az Árut egyértelműen azonosítsa (specifikálja). A Delta nem specifikálja az Árut! A Delta esetleges tájékoztatása nem helyettesíti a Partner specifikációját! A Partnernek mindig ellenőriznie kell a Delta tájékoztatását, és döntenie kell arról, mit rendel meg! Ha az Áru Ön által megadott specifikációja alapján a Delta több Áru közül választhat, akkor pontosítást kér Öntől, ha Ön nem pontosítja az információt, akkor úgy tekintjük, hogy a Delta szabadon választhat, hogy melyik Áruval teljesít.

4.2. Hogyan kell az Árut megrendelni?

– Első lépésben Ön, mint Partner a szokásos kapcsolattartási címéről (lásd ÁSZF 3.1. pont) a Delta kapcsolattartási címére küldi el az igényét, amelyben specifikálja az Árut vagy Árukat
– Következő lépésben a Delta PO mintával tájékoztatja Önt az egyedi megrendelés lényeges feltételeiről. A tájékoztatás nem jár ajánlati kötöttséggel!
– A lényeges feltételeket a PO minta tartalmazza, ezektől a Delta a PO minta kitöltésével tér el:

 • Teljesítési határidő: tájékoztató jellegű, kivéve, ha az Áru raktárunkon van
 • Előleg fizetés: a szerződés 50% előleg megfizetésével jön létre; az előleg befizetéséhez a PO mellett Ön előlegbekérőt kaphat
 • raktári Áru esetében az Áru teljes árát meg kell fizetnie előlegként
 • Átvétel feltétele: teljes vételár megfizetése után
 • Átvétel helye: a Delta által megjelölt telephely.

-A Partnernak a PO-t minden esetben vissza kell igazolnia arról a címről, ahova a PO-t kapta a PO-ban megjelölt határidőben! A visszaigazolás során a PO-t mellékelnie kell, és választhat, hogy ezt aláírja vagy a levelében hivatkozik a PO elfogadására.
– Ha Ön nem fogadja el a PO-t, és a feltételek módosítását kéri, akkor új PO minta megküldésével addig folytatódik az egyeztetés, amíg Ön az utolsó PO-t visszaigazolja.
– A Delta nem köteles PO-t küldeni, ha nem az Áru eladását nem kívánja vállalni
– Ha a PO nem tartalmaz előleg bekérőt, akkor az előlegbekérőt a PO visszaigazolása után kiállítjuk, elküldjük Önnek
– Önnek az Előlegbekérőn rögzített fizetési határidőben meg kell fizetnie az Előleget, és ezzel jön létre az Áru egyedi megrendelése.

4.3. Milyen TOVÁBBI szabályokat alkalmazunk az Egyedi Megrendelésre?

Előlegfizetés késedelme esetén a PO összes feltételét jogosult a Delta egyoldalúan módosítani!
Áru megrendelése a Gyártótól: felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha az Áru nem áll rendelkezésre a raktárunkban, akkor kizárólag az Előleg beérkezése után rendeljük meg azt a Gyártótól vagy forgalmazótól! Ha Önnek halasztott fizetés miatt nem kell Előleget fizetnie, akkor a PO visszaigazolása után történik a Gyártói megrendelés!
– Ha az Áru árát Euro-ban határoztuk meg, és Ön forintban fizet, akkor a bankunk eladási árfolyamán számítjuk át az Ön által fizetett összeget devizára. Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy az Előleg megfizetéséhez további pótlólagos fizetés szükséges! Ön akkor teljesít, ha a bekérőben meghatározott teljes összeg beérkezik a Deltához!
Vételár egyoldalú módosítása: kizárólag akkor alkalmazható, ha a PO szerint megrendelt Áru(k) vételára meghaladja az 5000 Eur összeget. Delta az árfolyamváltozáson alapuló költségek mértékével egyoldalúan módosíthatja az Áru vételárát, ha ezt a Delta leggondosabb eljárásával sem lehetett elkerülni. Az árfolyamváltozás akkor hárítható át a Partnerre, ha a PO-bana Vételár forint, de az Áru vételárát devizában kell megfizetni a Gyártó részére, továbbá a Gyártó tájékoztatása szerint a teljesítési határidő több, mint 60 nap, az árfolyam pedig az Áru beérkezésének a napjára az MNB középárfolyamot alapul véve legalább 10%-kal magasabb. Ebben az esetben a teljes árfolyam változás a Vételár egyoldalú módosításával áthárítható az MNB középárfolyamon számított különbözettel. A különbözetet a PO visszaigazolás napja és az Áru beérkezésének napja alapján kell számítani.
A teljesítési határidő tájékoztató jellegű! Ha a Gyártó módosítja a teljesítési határidőt, akkor erről Önt tájékoztatjuk, és ez egyoldalú szerződésmódosításnak minősül. Maximum 60 nappal hosszabbítható meg a határidő az eredeti tájékoztató határidőhöz képest! A Delta nem felel a Gyártó késedelméért vagy a Gyártói teljesítési határidő módosításáért! Felhívjuk a Figyelmüket arra, hogy különösen a manufakturális Áruk esetében a piacon kialakult gyakorlat, hogy a Gyártók a határidőt meghosszabbítják az Áruk egyedi gyártása miatt, ezért a Partnereknek a határidő módosítására számítaniuk kell!
Áru szállítására vonatkozó megállapodás: ha Ön az Áru szállítását kéri, akkor ezt a specifikáció megadásakor vagy a PO visszaigazolásakor jelezze! Ebben az esetben megadjuk a szállítási költség kalkulációját, és azt az Előleggel együtt ki kell fizetnie. Ha nem fizeti meg a Szállítási költség előlegét, az Árura akkor is létrejön a szerződés az Áru előleg megfizetésével. Ebben az esetben az Áru nem kerül kiszállításra!
Ha a Szállító késik, ez a Partner terhére esik, a Delta nem felel a Szállítóért!

 • A Delta a Szállítást közvetített szolgáltatásként végezteti, és kizárólag olyan fuvarozót vesz igénybe, amelyik felelősségbiztosítással rendelkezik az Áru sérülése esetére! Ezért a Szállítás nem feltétlenül a legolcsóbb Szállító útján lesz teljesítve! A Delta közzéteheti a honlapján azoknak a csomagküldő szolgálatok árait és díjait, akikkel a biztonságos szállításra megállapodott, ebben az esetben ezek közül Ön választhat a PO visszaigazolásáig.

5. Hogyan kerül sor az Átadás-átvételre? Mikor száll át a tulajdonjog?
Felhívás az átvételre: a Delta az Áru beérkezésekor haladéktalanul felhívja a Partnert az Áru átvételére és kiállítja az Áru végszámláját a Halasztott Fizetés esetét kivéve.
A teljesítés napja minden esetben (Szállítási megrendelés esetén IS) az azt követő első munkanap, amikor az Áru a Delta telephelyére érkezik!
– Átadás átvétel: feltétele a Halasztott fizetést kivéve az Áru vételárának megfizetése. Az Áru vételárának megfizetését a Delta nyilvántartása bizonyítja.
– A Delta azt tekinti a Partner képviselőjének, aki megjelenik az átadás átvételre.
Megvizsgálás: a Partner köteles az Árut mennyiségileg és minőségileg az átvételkor megvizsgálni, a vizsgálat megtörténtét az átvételi dokumentum Önmagában tanúsítja.
Kifogás: kizárólag az átvételi dokumentumra írásban felvezetett kifogás a Partner kifogása. Az átvételi dokumentumon meg nem jelölt kifogást nem létezőnek kell tekinteni. A mulasztás a Partner kockázata.
– Az Áru felrakásáért és szállításáért a Partner felel! A kárveszély az Áru átadásával átszáll a Partnerre.
Szállítás és átvétel a Delta által szervezett harmadik személy esetén:

 • akár a Delta szervezi a szállítást, akár a Partner szervezi ezt, a kockázat a Partnert terheli.
 • Ha a Szállítást a Delta szervezi, akkor a kárveszély és a kockázat az Áru felrakásával száll át a Partnerre.
 • a Partnernak az Árut az átvételekor nyomban meg kell vizsgálnia az Áru sérülése esetén nyomban be kell jelentenie az igényét a Szállítónál a szállítási dokumentumon, a sérülésről és a bejelentésről a fotókat a Deltához nyomban el kell küldenie!
 • A vizsgálat megtörténtét az átvételi dokumentum Önmagában tanúsítja, a kifogásra az írásbeliség szabályait kell alkalmazni azokat az átvétel napján be kell jelenteni e-mailen fotóval a Deltának, és a Delta döntése szerint kell eljárni.

-A Delta teljesítését minden esetben az átvételi dokumentum igazolja. Ha az Átadó aláírása rendelkezésre áll az átvételi dokumentumon, az átvevő aláírása nem azonosítható, ez kellően bizonyítja az átadás megtörténtét!
– Késedelmes átvétel:

 • Ha a Partner késedelmesen veszi át az Árut, és a késedelem meghaladja a 30 napot, akkor a Delta elállhat az Egyedi Megrendeléstől, amit ugyanarra a címre küld, ahonnan az Egyedi megrendelés történt. A meghiúsulási kötbér összege 100 Eur áfa nélküli vételárig a vételárral egyezik meg, 100-500 Eur között a a vételár 50%-a, de legalább 100 Eur, ezen vételár felett a vételár 30%-a, de legalább 250 Eur, amit a Delta a megfizetett vételárba beszámít
 • Ha a Delta nem áll el, akkor az 500 Eur-t meghaladó Áru vételárának napi 1%-t, de legfeljebb a vételár 30%-t követelheti késedelmi kötbérként a Partnertől a késedelem 16. napjától kezdve. Ebben az esetben a kötbér kifizetéséig az Áru birtokba adását megtagadhatja a Delta

-Az Áru tulajdonjoga a vételár kifizetésével és az Áru átadásával mint együttes feltételekkel száll át, amelyik később következik be.

6. Mit jelent a Visszavásárlási jog?

– A visszavásárlási jog azt jelenti, hogy ha Ön a kifizetett Árut a szokásos kapcsolattartási címen keresztül felajánlja a Deltának, visszavásárlásra. A Delta nem köteles az Áru visszavásárlására.
Visszavásárlási szerződés a következő együttes feltételekkel az Áru átvételének az időpontjával jön létre:

 • hiánytalan dokumentáció
 • sértetlen csomagolás
 • a Delta írásban PO mintával nyilatkozik, hogy az Árut vissza kívánja vásárolni
 • az Árut a Partner a Delta telephelyére szállítja
 • az Árut a Delta írásbeli átvétellel visszavásárolt Áruként átveszi a Partnertől
 • ha az Áru a Delta telephelyén van, akkor nyilatkozik a Delta arra, hogy az Árut visszavette

-Határidő: az Áru átvételétől vagy kifizetésétől számított 30 nap – amelyik hamarabb megtörténik, azzal indul a határidő! A 30 napos határidőn belül a Delta nyilatkozata alapján a Partnernak át is kell adnia az Árut a Delta részére! A Delta az átvételt megtagadhatja, és ebben az esetben a határidő eredménytelenül telik el!
– Áru visszavásárlási ára: a Partner által fizetett vételár-30%
– Fizetési határidő: az Áru visszavételétől számított 30 nap, feltéve, ha a Partner az elektronikus számlát kiállította.
– Számlázás: a Partner e-számla kiállítására köteles.

7. Hogyan történik a számlázás és a fizetés?

– A Delta a saját számlázása és fizetése során a magyar jogszabályok szerint jár el.
– A Delta által meghatározott árak, díjak és költségek forint pénznemben értendőek, kivéve ha a Delta a PO-ban más pénznemet jelöl meg, és számláját más pénznemben állítja ki.
– Az árakat és díjakat a számlában megjelölt pénznemben kell teljesíteni. Ha valaki más pénznemben teljesít, akkor az átszámítás a teljesítés napján a teljesítés helyének bankja által adott Eur eladási áron kell átszámítani, és ennek költségét is fel kell számítani.
– A Delta e-számlákat állít ki. A Partner bejelentheti, hogy ha papír számlát kér, ez azonban nem módosítja a Delta által meghatározott fizetési határidőket. A Delta a papír bizonylat képét megküldi a postázás előtt az érintett félnek a kapcsolattartási e-mail címére tájékoztatásul. A papír bizonylat és postázása után a Delta 5000 Ft adminisztrációs díjat számít fel minden postázott bizonylat után.
– Előlegbekérő esetén az e-számla a pénzügyi teljesítés alapján kerül kiállításra.
– A teljesítés módja:

 • 500.000,- Ft-ig a Partner választása esetén készpénzben is lehetséges a Delta telephelyein az Áru átvételekor
 • minden más esetben: bankkártyával vagy banki átutalással PO számra hivatkozással.

-Az átutalások költségét minden fél maga viseli.
– A Partner fizetéseit kizárólag a Delta felhívására teljesítheti beszámítással.
– Halasztott Fizetés esetében a Halasztott Fizetésre vonatkozó döntés alapján a Delta szerződést küld a Partnernak a Halasztott Fizetésre, és annak visszaküldése után alkalmazhatóak a Halasztott Fizetésre vonatkozó szabályok.
– A Halasztott Fizetés jogának elvesztéséről a Delta a Partnert értesíti, és ettől kezdve vita esetén is a Delta által alkalmazott szabályokat kell alkalmazni
– Ha a Partner a Halasztott fizetés szerinti keretet túllépi, akkor az általános szabályokat kell rá alkalmazni.
– A Delta idől időre felülvizsgálja a Halasztott Fizetéseket, és egyoldalúan dönthet arról, hogy a jövőre megvonja a partnertől a Halasztott fizetés kedvezményét.

8. Jótállás, szavatosság

8.1. Jótállás: A Delta az Alkatrész ÁSZF alapján nem vállal jótállást az Árura. A jótállást a Gyártó vállalja! A Delta felhívja a figyelmet arra, hogy az Árukra nincsen jogszabályi kötelező jótállás, ezért olvassák el figyelmesen a Gyártó jótállási feltételeit, mert kizárólag a Gyártók nyilatkozata szerinti jótállás áll fenn.
8.2. Ha Önnek a Deltával nem az Alkatrész ÁSZF alapján van szerződése, és az Árut más szerződés alapján vette át, abban az esetben kérjük az adott szerződés alapján járjon el!
8.3. Szavatosság: a Gyártó szavatosságra köteles! Olvassák el figyelmesen a Gyártó szavatossági feltételeit,
8.4. Delta közreműködése: a Delta arra vállal kötelezettséget, hogy ha Gyártó importőre vagy a Gyártó hivatalos disztribútora, abban az esetben közreműködik abban, hogy a jótállást vagy szavatosságot a Gyártóval szemben a Partner érvényesítse. Minden más esetben Önnek kell közvetlenül eljárni a Gyártóval szemben! Ön felelős azért, hogy a jótállás és szavatosság érdekében minden kötelezettségét betartsa.
8.5. Eltérő szabályok a használt vagy sérült illetve sérült csomagolásúként értékesített alkatrészekre: használt alkatrészekre kizárjuk a szavatossági felelősséget. A Partner saját kockázatára veszi meg ezeket.

9. Kártérítési felelősség

9.1. Mit jelent a kártérítési felelősség korlátozása?

– Sem a Delta sem a Partner nem tartoznak egymással szemben kártérítési felelősséggel a termeléskiesésből eredő károkért, az elmaradt haszonért, a harmadik személyek által a velük szemben érvényesített igényekért!
– A Delta felhívja a Partner figyelmét arra, hogy a Járművek piacán jellemző és bevett piaci gyakorlatnak megfelelően a Delta korlátozza kártérítési felelősségét az Áruban keletkezett károk megtérítésére vagy annak a helyre állítására. Nem terjed ki a Delta felelőssége a termeléskiesésből, az elmaradt haszonból, a harmadik személyeknél keletkezett károkból vagy a járulékos költségekből eredő kárigényekre.

10. VIS MAIOR

A Vis Maior Eseményt jelent bármely olyan esemény vagy körülmény, amelynek következtében bármely Fél képtelen arra, hogy a jelen GTC-ből vagy az azon alapuló bármely szerződésből vagy kötelemből származó valamely kötelezettségét teljesítse, és amely esemény vagy körülmény az érintett Fél által nem befolyásolható, de bármely esetben kizárólag akkor, ha az nem a Félnek a kötelezettségei megszegéséből, vagy bármely egyéb gondatlan magatartásából, szerződésszegéséből, cselekményéből vagy mulasztásából adódik és nem azok bármelyikének tulajdonítható; és az attól függetlenül következett be, hogy a Fél betartotta mind az Alkatrész ÁSZF alapján, mind a PO-n alapuló kötelezettségeit; és a fenti események bármelyikének bekövetkezte ténylegesen és jelentős mértékben hátráltatja a Felet a kötelezettségei teljesítésében.

Felek nem felelősek kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért mindaddig, ameddig Vis Maior miatt akadályoztatva vannak. Ha olyan esemény következik be, amelyet a bármelyik Fél Vis Maiornak tekint – és ha ezen esemény hátráltatja őt szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében – akkor az érintett Fél köteles értesíteni a másik Felet, és minden tőle telhetőt köteles elkövetni a szerződéses kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében, mindaddig, amíg erre észszerűen lehetőség van, és a felek kötelesek együttműködni a Vis Maior következmények elhárításában.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. Kizárólag a Delta Alkatrész ÁSZF-jét lehet alkalmazni, a Partnerünk ÁSZF-je nem alkalmazható.
11.2. Az Alkatrész ÁSZF-fel összefüggően bármely jogvitában a külföldi elem esetében is kizárólag a magyar jogot kell alkalmazni, az Áruk adásvételére alkalmazandó Bécsi vételi Konvenció nem alkalmazható. A Delta közzéteszi az Alkatrész ÁSZF-t angol nyelven, de mindig a magyar nyelvű szöveg az irányadó.
11.3. A jogvitákban a magyar rendes bíróságok jogosultak eljárni, kizárólagos illetékessége van hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróságnak illetve a Pest Megyei Törvényszéknek.
11.4. Bizonyítás során a felek szokásos kapcsolattartási címétől szokásos kapcsolattartási címére elküldött és a tartalom változatlan visszaidézésére alkalmas üzeneteket írásbeli bizonyítékoknak kell elfogadni. Az ilyen üzenetet úgy kell tekinteni, hogy azt a küldés napján a címzetthez megérkezett és elolvasták. Vita esetén a Delta nyilvántartása az irányadó.

Szigetszentmiklós, 2024. január 31.